For deg som ønsker å investere i bransjefond innen offshore/shipping

Langsiktig bransjeinvestering

Ved å investere i offshore og shipping-fond overlater man forvaltningen og administrasjonen til profesjonelle fondsforvaltere som styrer investeringene ut fra fondsselskapets vedtekter.

Pareto World Wide Offshore AS søker å investere i en rekke forskjellige segmenter, bl.a. forsyningsskip, ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsskip, rigg, boreskip, flytende produksjonsskip, seismikkskip og tungløftskip.


Fondets målsetning er å oppnå en avkastning på ca. 20 % (IRR) før evt. skatt på investors hånd.
Avkastningsmål innebærer ingen pålitelig indikator eller garanti for fremtidig avkastning.


Oljeselskapene trenger å gjennomføre et betydelig antall lete- og avgrensningsbrønner for å holde produksjonen oppe i fremtiden – dette påkrever investeringer i forskning og utvikling.


Et obligasjonsfond kjøper obligasjoner lånepapirer som stat, fylke, kommune og større offentlige selskaper utsteder for å få inn kapital. Kursen på obligasjonene påvirkes av den generelle renteutviklingen i samfunnet. Når markedsrenten stiger, synker prisen, og motsatt.

Pareto World Wide Shipping AS har per Q2 2008 investert i 40 shipping prosjekter, bestående av skip i ulike markedssegmenter med solide befraktere. Fondets samlede investeringer har pr Q2 en gjennomsnittlig belåning på 68 %. Den lånefinansierte kapitalen er i stor grad knyttet opp til lange renter, noe som stabiliserer prosjektenes kontantstrøm, sikrer en god utbetaling og gir langsiktig avkastning.

Investering kan enten foregå når nye emisjoner tilrettelegges i markedet, eller ved å kjøpe andeler i 2. Håndsmarkedet. Begge deler kan gjøres via Finans Partner.

Investering i Offshore-/shipping-fond innebærer høy risiko og forventet høy avkastning. Investor bør påregne å sitte i sin investering frem til terminering av fondet.

(Anbefalt sparetid: frem til terminering av fondet)

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK